Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
10.10.2014 14:23

Projekt uchwały

Zmieniająca uchwałę Nr II/3/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 (projekt)

Uchwała Nr________

Rady Gminy Michałowice

Z dnia _____________
 

Zmieniająca uchwałę Nr II/3/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 i §11 ust.2 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice -   Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

W uchwale Nr II/3/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 1 cyfrę 5 zastępuje się cyfrą 6,
2) w§ 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „ 6) ………………..” .
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 10.10.2014 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6