Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.08.2011 10:41

Projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice

  Projekt

Uchwała Nr              /2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia                    2011r
 

w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§1.

Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice w następujących miejscach i obiektach:

 

1)     na terenie boiska Orlik 2012 w Sokołowie,

2)     w otwartych strefach rekreacji: w Michałowicach przy ul. 11 Listopada, w Regułach przy ul. Wiejskiej, w Komorowie przy ul. Kolejowej i ul. Głównej,

3)     w ogródkach jordanowskich i na placach zabaw dla dzieci: w Komorowie przy ul. Turystycznej, w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej, w Pęcicach przy ul. Zaułek, w Pęcicach Małych przy ul. Brzozowej, w Regułach na terenie parku przy ul. Wiejskiej,

4)     w świetlicach wiejskich: w Nowej Wsi, Opaczy Kolonii, Pęcicach, Regułach, Sokołowie w trakcie ich codziennego funkcjonowania.

 
§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 25.08.2011 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta