Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.08.2011 12:43

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr     /    / 2011     

Rady Gminy Michałowice

z dnia                           2011 r.
 

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§1

Nadaje się nazwę „Księdza Antoniego Józefa Marylskiego" dla ronda u zbiegu ulic: Parkowej i Zaułek w Pęcicach.Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 31.08.2011 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta