Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.08.2011 11:23

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr …. / …. / 2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………..……… 2011 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 85/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, gmina Michałowice, nadać nazwę „Sikorki”. Przebieg ulicy „Sikorki” w Pęcicach Małych określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 25.08.2011 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta