Urząd Gminy Michałowice
31.08.2011 15:36

Projekt uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

 PROJEKT

Uchwala Nr                       2011

Rady Gminy Michałowice
z dnia....................... 2011 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 220 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia-27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§1.

1.   Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej w formie wykonania projektu przebudowy ciągu drogowego złożonego z ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej, na odcinku od ul. Komorowskiej do ul. Berylowej w Komorowie.

2.   Wyraża się zgodę na całkowite finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę Michałowie do kwoty 66.000 zł.

3.   Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 
§2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. Do zawarcia Porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Michałowice.

 
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 31.08.2011 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta