Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.08.2011 13:03

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Brona na działania Wójta Gminy Michałowice

 (projekt)

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia                2011 roku
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Brona na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią Karolinę Brona na działanie Wójta Gminy Michałowice w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi przy ulicy Zielonej w Nowej Wsi, Gmina Michałowice za niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do:

1)      zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi,

2)      zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o załatwieniu skargi.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały
Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia  2011r.          
UZASADNIENIE
 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli w dniu 1 kwietnia 2011 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pani Karoliny Brona na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas VI sesji w dniu 19 kwietnia 2011 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

„Po zapoznaniu się z pismem pani Karoliny Brona z dnia 17.03.2011r. i odpowiedzią Wójta Gminy Michałowice dot. tego pisma oraz po udzieleniu wyjaśnień przez Kierownika Referatu Geodezji i Rolnictwa komisja stwierdza że skarga Pani Karoliny Brona w sprawie uregulowania stanu prawnego ul. Zielonej w Nowej Wsi jest niezasadna.

Z przedstawionych dokumentów wynika że droga przy ul. Zielonej w Nowej Wsi nie jest wydzielona jako odrębna działka geodezyjna i nie jest ujawniona na mapie ewidencyjnej obrębu Nowa Wieś. Według mapy zasadniczej znajduje się na gruntach stanowiących własności osób prywatnych.

Jednocześnie komisja zwraca się z prośbą do Wójta Gminy Michałowice o ponowne przekazanie Pani Karolinie Brona informacji na temat możliwości pozytywnego zakończenia w/w sprawy”.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za niezasadną.

Rada Gminy Michałowice sugeruje przekazanie Pani Karolinie Brona informacji na temat możliwości pozytywnego zakończenia w/w sprawy.

Data publikacji: 31.08.2011 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta