Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.08.2011 10:47

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013

 projekt

Uchwała Nr …………………/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………… 2011r.
 

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

Na podstawie art. 21 ust.l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymizmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009-2013 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1)       w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wójt Gminy może dokonać obniżenia czynszu, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy”,

2)       załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 25.08.2011 10:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta