Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.03.2011 12:55

Projekt stanowiska Rady Gminy Michałowice

w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy - osiedli, w roku budżetowym 2012

 Projekt

Stanowisko Nr    /     /2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia       2011
 

w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy – osiedli, w roku budżetowym 2012.

 
  1. Rada Gminy Michałowice wyraża zgodę na uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków finansowych z przeznaczeniem dla jednostek pomocniczych – osiedli na realizację przedsięwzięć które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
  2. Wójt Gminy Michałowice w terminie do dnia 31 lipca 2009 r. przekazuje zarządom osiedli informację o wysokości środków, wyliczonych jak dla sołectwa zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420).
  3. Zarządy osiedli składają do Wójta Gminy Michałowice w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wniosek uchwalony przez ogólne zebranie mieszkańców.
  4. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
  5. Wójt Gminy Michałowice w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 3-4, informując jednocześnie o tym zarządy osiedli.
  6. Uchwalając budżet, Rada Gminy Michałowice odrzuca wniosek osiedla, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w ust. 1.
Data publikacji: 24.03.2011 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta