Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.03.2011 12:35

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pruszków dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie transportu publicznego

 projekt

UCHWAŁA Nr .............. /2011
Rady Gminy Michałowice

z dnia .........................2011r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pruszków dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie transportu publicznego .

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 12 oraz art. 58 i 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Gminą Pruszków dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie transportu publicznego polegającego na uruchomieniu i utrzymaniu linii autobusowej na trasie Pruszków – Komorów – Pruszków. 

 
§ 2

1.     Zadanie będzie realizowane na obszarze Gminy Pruszków oraz Gminy Michałowice   na zasadach ustalonych przez strony w Porozumieniu.

2.     Źródłem finansowania zadania określonego w § 1 będą dochody własne budżetu gminy.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.03.2011 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta