Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.03.2011 12:28

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

 Projekt

Uchwała Nr   /    /2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia              2011 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 24.03.2011 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta