Urząd Gminy Michałowice
24.03.2011 12:25

Projekt uchwały

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 Projekt

Uchwała Nr ………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………..
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych  kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, art. 91 ust 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.    Zaciąga się  długoterminowe kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości do kwoty 8 800 000 zł.

2.    Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

3.    Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2012 nie dłużej niż do roku 2025 włącznie.

 
§ 2

Zabezpieczeniem udzielonych kredytów będą wystawione weksle własne „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.

 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 24.03.2011 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta