Urząd Gminy Michałowice
19.04.2011 13:41

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr … / … / 2011     

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………..…….. 2011 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew.444/7 i 445/1 , położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, gmina Michałowice, nadać nazwę „Jagodowa”. Przebieg ulicy „Jagodowej” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 19.04.2011 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta