Urząd Gminy Michałowice
19.04.2011 12:15

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kurzajewskiej na działania Wójta Gminy Michałowice

  (projekt)

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………. 2011 roku
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kurzajewskiej na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią Ewę Kurzajewską na nierzetelną pracę Wójta Gminy Michałowice i dyskryminację niektórych obywateli za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącej.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały
Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia       2011r.          
 
UZASADNIENIE
 

 W dniu 28 października 2010 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga na nierzetelną pracę Wójta i dyskryminację niektórych obywateli przez Wójta Gminy Michałowice.  

Z treścią skargi pani Ewy Kurzajewskiej Przewodniczący Rady zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas IV sesji w dniu 31 stycznia 2011 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

„Po zapoznaniu się dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień inspektora ds. inwestycji komisja nie stwierdza nierzetelnej pracy Wójta i dyskryminacji niektórych obywateli przez Wójta Gminy Michałowice .

Jednocześnie komisja podziela pogląd, że odpowiedź udzielona Pani Ewie Kurzajewskiej w część dot. udostępnienia dokumentacji projektowej była niewystarczająca.

W związku z tym komisja sugeruje przesłanie do Pani Ewy Kurzajewskiej pełnej informacji o możliwości użyczenia w/w dokumentacji (gminnego projektu wodociągu w ulicy Szarej w Michałowicach Wsi).”

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.

Rada Gminy Michałowice sugeruje udzielenie pełniejszej odpowiedzi w kwestii udostępnienia dokumentacji projektowej.

Data publikacji: 19.04.2011 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta