Urząd Gminy Michałowice
19.04.2011 13:43

Projekt uchwały

dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

 /Projekt

UCHWAŁA Nr………………../2011  
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia …………………………….. r.

dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

 

Na podstawie art. 7  ust.1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 58 oraz  art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.                  Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice porozumienia międzygminnego z:

–                    Gminą Grodzisk Mazowiecki

–                    Gminą Brwinów

–                    Gminą Jaktorów

–                    Miastem Milanówek

–                    Miastem Piastów

–                    Miastem Podkowa Leśna

–                    Miastem Pruszków

–                    Miastem Żyrardów

–                    Powiatem grodziskim

–                    Powiatem pruszkowskim

–                    Powiatem żyrardowskim

w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki zadania opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

2.                  Zadanie będzie realizowane na zasadach ustalonych przez strony w porozumieniu.

3.                  Gminy, miasta oraz powiaty wymienione w ust. 1 będą w równym stopniu uczestniczyć w kosztach realizacji powierzonego Gminie Grodzisk Mazowiecki zadania.

4.                  Środki finansowe na realizację zadania w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy i corocznie będą zabezpieczane w budżecie gminy Michałowice.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 19.04.2011 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta