Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.04.2011 12:54

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice
(projekt)
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………..2011 roku
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art.238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią Elżbietę Gustakowską-Smolak na działanie Wójta Gminy Michałowice za zasadną w zakresie zwłoki udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia

9 września  2010 roku, w pozostałym zakresie za niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do:

1)      zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi,

2)      zawiadomienia Departamentu Administracji Publicznej MSWiA o załatwieniu skargi.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały
Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia       2011r.          
 
UZASADNIENIE
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej w dniu 3 stycznia 2011 roku przekazało Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pani Elżbiety Gustakowskiej-Smolak na działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas IV sesji w dniu 31 stycznia 2011 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

         „Komisja zapoznała się z pismem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.01.2011r. oraz rozpatrzyła załączoną do niej skargę p.E.Gustakowskiej- Smolak .

Komisja stwierdza, że skarga ta jest ponowieniem skargi p.E. Gustakowskiej –Smolak z dnia 10.06.2010r.W związku z tym, że w nowej skardze z dnia 21.12.2010r.p.E.Gustakowska -Smolak nie wykazała nowych okoliczności, Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoją poprzednią opinię z dnia 31.08.2010r. że skarga jest bezzasadna.

Decyzja ta jest zgodna z Art.239 §1 KPA (w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko).

Jednocześnie komisja stwierdza brak odpowiedzi w terminach przewidzianych przez KPA.na pismo p.E.Gustakowskiej-Smolak z dnia 09.09.2010r.

Odpowiedź została udzielona dnia 03.03.2011r. „

Rada Gminy Michałowice uznaje skargę za zasadną w części dotyczącej zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 9 września 2010 roku, oraz zaleca przestrzeganie przepisów normujących terminy załatwiania spraw.

 

Rada Gminy Michałowice uznaje skargę za bezzasadną w części dotyczącej:

lokalizacji przystanku autobusowego linii 207 wykonanego w pasie drogowym stanowiącym drogę gminną na wysokości nieruchomości stanowiącej własność gminy. W związku z powyższym Rada Gminy nie znajduje podstaw do uznania skargi za zasadną.

Skarga jest ponowieniem skargi pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak z dnia 04 maja2010 i 10 czerwca 2010 roku gdzie Rada Gminy uznała powyższe skargi za bezzasadne.

Data publikacji: 19.04.2011 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta