Urząd Gminy Michałowice
19.04.2011 13:02

Projekt uchwały

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 (projekt)

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia ________2011r.
 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 

Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176 poz. 1190 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Michałowice  Pana Sławomira Walendowskiego w dwumandatowym okręgu wyborczym Nr 7 wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 
§ 2.

Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Data publikacji: 19.04.2011 13:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta