Urząd Gminy Michałowice
19.04.2011 14:12

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice"

 Uchwała Nr ……………….. / ….. /2011

Rady Gminy Michałowice
z dnia …………………2011 roku
 

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice”.

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz.625 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1

Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 19.04.2011 14:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 39
Autor: Dariusz Ruta