Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
19.04.2011 12:11

Projekt uchwały

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.
(projekt)
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia …….. 2011 roku.
 

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady pana Pawła Zacnego do dokonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady.

 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 3.

Uchwała obowiązuje do końca kadencji Rady Gminy wybranej w wyborach do rad gmin w dniu 21 listopada 2010 roku.

Data publikacji: 19.04.2011 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta