Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.06.2011 13:14

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

 projekt

Uchwała Nr…..

Rady Gminy Michałowice

z dnia .............................

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Rada Gminy zatwierdza do realizacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 160 000 zł. Wkład własny Gminy Michałowice zostanie sfinansowany z dochodów własnych i stanowi 10,5% wartości projektu tj. kwotę 16 800 zł.

 
§ 2

Realizację projektu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.     

                                              
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

                                              
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 09.06.2011 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta