Urząd Gminy Michałowice
09.06.2011 13:40

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

 PROJEKT

Uchwała Nr      /      / 2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia
 

w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 17  i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Uchwala się Program ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 09.06.2011 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Dariusz Ruta