Urząd Gminy Michałowice
09.06.2011 13:31

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli

 Projekt

Uchwała Nr ……../……../2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………………………2011 r.
 

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6-8 i art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1

Radnym za udział w pracach Rady Gminy Michałowice i jej organów, do których zostali wybrani lub desygnowani przysługują miesięczne diety.

 
§ 2

Wysokość diet ustala się w formie ryczałtu miesięcznego w brzmieniu jak niżej:

1)    dla Przewodniczącego Rady – 1500 zł(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

2)    dla Wiceprzewodniczącego Rady – 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych),

3)    dla Przewodniczących Komisji Rady stałych - 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),

4)    dla pozostałych Radnych – 1 000 zł(słownie: jeden tysiąc złotych).

 
§ 3

Radnemu przysługuje tylko jedna dieta określona postanowieniami w § 2 niniejszej uchwały.

 
§ 4

1.       W przypadku nieobecności w ciągu miesiąca dokonuje się potrącenia za każdą nieobecność w wysokości 20% diety określonej w § 2.

2.       W przypadku nieobecności radnego na wszystkich zwoływanych sesjach Rady i posiedzeniach komisji w danym miesiącu dieta nie przysługuje.

 
§ 5

Podstawą do wypłaty diet, o których mowa w § 2 jest miesięczne zestawienie sporządzone przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy na podstawie listy obecności z sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady.

 
§ 6

1.        Sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli przysługuje dieta w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za udział w sesjach Rady Gminy Michałowice.

2.        Podstawą do wypłaty diet, o których mowa w ust. 1 jest udział w posiedzeniu potwierdzony podpisem na liście obecności.

 
§ 7

Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy Michałowice lub przelewem na wskazane konto bankowe.

 
§ 8

Sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli będącym jednocześnie radnymi przysługuje wyłącznie jedna dieta określona postanowieniami w § 2 niniejszej uchwały.

 
§ 9
Traci moc:

1)       Uchwała Nr XXXVII/226/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie zasad i wysokości diet dla radnych i członków komisji spoza Rady

2)       Uchwała Nr IV/22/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie zasad i wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

 
§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Data publikacji: 09.06.2011 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 60
Autor: Dariusz Ruta