Urząd Gminy Michałowice
09.06.2011 13:25

Projekt uchwały

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości.

 projekt

Uchwała Nr_____/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia ____________ 2011 r.
 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granicai utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości.

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 2 ust. 5 statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2006 r. Nr 181 poz. 7037) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.        W związku z wnioskiem Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia osiedla Granica na terenie Gminy Michałowice, postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości.

2.        Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców gminy Michałowice odpowiedzi na pytanie o treści:

„Czy jest Pan/Pani za podziałem istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) na osiedle Komorów i nowoutworzoną jednostkę pomocniczą osiedle Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości?”

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji tj. ___ 2011 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie gminy Michałowice.

 
§ 3

Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej uchwały:

1)      mieszkańcy gminy Michałowice o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez:

a)      publikację na stronie internetowej gminy Michałowice ogłoszenia w sprawie podziału istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej uchwały oraz ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b)      umieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Michałowice,

c)      wyłożenie ogłoszenia wraz z ankietami w gminnych placówkach oświatowych, gminnych bibliotekach oraz w sklepach na terenie gminy Michałowice,

d)      dostarczenie do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy Michałowice ogłoszenia wraz z ankietą

2)      termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej lub wypełnienia w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy, upływa z dniem ________ 2011 r.

 
§ 4

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

 
§ 5

Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego omówienie wyników konsultacji określi Wójt Gminy Michałowice w formie zarządzenia.

 
§ 6

1.        Niezależnie od konsultacji w trybie określonym w § 3 Wójt Gminy zwołuje oddzielnie zebrania mieszkańców miejscowości Komorów i mieszkańców miejscowości Granica, na których mieszkańcy wyrażą swoją opinię w sprawie podziału istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica.

2.        Uprawnionymi do udziału w zebraniach są mieszkańcy, którzy w dniu odbywania się zebrań ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie miejscowości, o których mowa w ust. 1.

3.        Z przebiegu zebrania sporządza się protokół z opisem stanowiska zebrania w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, dane na temat liczby osób obecnych na zebraniu, liczby osób biorących udział w głosowaniu i wynik głosowania.

 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ________/2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia ________2011 r.

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
 

Rada Gminy Michałowice Uchwałą Nr ______________ z dnia ______2011r. zobowiązała Wójta Gminy Michałowice do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica.

 

Wójt Gminy Michałowice kieruje do osób, które do dnia ________ r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie gminy Michałowice, prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl , wyłożona w gminnych placówkach oświatowych, gminnych bibliotekach, w sklepach na terenie gminy Michałowice oraz dostarczona do Państwa skrzynek pocztowych.

 

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok.16) w godzinach urzędowania, listownie lub wypełnić formie elektronicznej na stronie internetowej gminy do dnia __________2011r.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Michałowice tel. (22) 723-91-78 w. 111.

 

W dniu 9 lutego 2011 r. wpłynął do Wójta Gminy wniosek Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia osiedla Granica na terenie Gminy Michałowice w sprawie utworzenia na terenie Gminy Michałowice jednostki pomocniczej: osiedla Granica (przez oddzielenie Granicy od osiedla Komorów) w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości. Do wniosku załączono 470 podpisów osób popierających inicjatywę utworzenia jednostki pomocniczej osiedla Granica.

 

Wniosek został złożony z następującym uzasadnieniem:

 

cyt.: „Jako mieszkańcy miejscowości liczącej ponad 1825 mieszkańców (wg danych za 2009 rok, umieszczonych na stronach internetowych Gminy) - co stanowi 12% wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice - zwracamy uwagę, że nie stanowimy jednostki pomocniczej Gminy.

 

W porównaniu z dużo mniejszymi miejscowościami (np. Komorów Wieś, Sokołów, Pęcice), które taki status mają a także biorąc pod uwagę dynamikę przyrostu liczby mieszkańców w ciągu ostatnich lat: 2005 - 2009 - 12%, natomiast od roku 2000 - to aż 38% - uważamy, że Granica w pełni zasługuje na to, aby stanowić odrębny organizm w ramach Gminy Michałowice, jako: Osiedle Granica.

 

Dla porównania: w Komorowie, posiadającym dwukrotnie większą ilość mieszkańców, przyrost wyniósł tylko 1%, a w Michałowicach, liczących blisko 3000 mieszkańców - 5%.

 

Kilkadziesiąt i jeszcze kilkanaście lat temu Granica była w większości zamieszkana przez ubogich rolników (przewaga gruntów V i VI klasy), którzy aspirowali do połączenia z Komorowem, gdyż egzystowali w cieniu wiele zamożniejszych mieszkańców Komorowa.

 

Należy zauważyć i podkreślić fakt, iż to właśnie ci ubodzy mieszkańcy ówczesnej wsi Granica oddali nieodpłatnie swe ziemie pod budowę „Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi" - przecież faktycznie kompleks szkolny stoi na terenie Granicy, a później przekazali działki na urządzenie Cmentarza Parafii NNMP w Komorowie.

 

Na uwagę zasługuje także to, że aktualnie praktycznie tylko mieszkańcy Granicy kultywują dawne zwyczaje, do których nowi mieszkańcy się dołączają (np. wspólne Wielkanocne święcenie pokarmów) - co sprzyja bliższemu poznawaniu się i ułatwia integrację.

 

Lata „wspólnoty" z Komorowem sprawiły, że pod względem inwestycji Granica była terenem zapomnianym. Ostatnie lata poprawiły nieznacznie sytuację, ale nadal braki w tym zakresie są bardzo widoczne, jak m.in. brak świetlicy, uniemożliwiający prowadzenie szerszej działalności integracyjnej dla dzieci i dorosłych.

Wraz z rozrostem aglomeracji warszawskiej przez ostatnie lata, sytuacja ekonomiczna Granicy także zmieniła się: z miejscowości rolniczej przeobraziła się w osiedle mieszkaniowe.

 

Uległa także zmianie struktura wiekowa mieszkańców: obecnie jest bardzo duża grupa aktywnej zawodowo i społecznie ludności, która chce brać czynny udział w budowaniu lepszego jutra w naszej Gminie.

 

Nasza inicjatywa ma na celu wykorzystanie istniejącego potencjału, co w połączeniu z planami wieloletnimi rozwoju Gminy, a dotyczącymi min. terenu Granicy - stwarza realne możliwości poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców; np. planowana budowa przedszkola przy zbiegu ulic Pruszkowskiej i Poprzecznej - na obecnym etapie daje szansę na zaplanowanie tam także powierzchni na świetlicę dla mieszkańców oraz ogródka jordanowskiego -nie tylko dla przedszkolaków.”

 

Sołectwo Granica jako samodzielna jednostka pomocnicza istniała do 1991r., kiedy to na podstawie uchwały Nr VIII/28/91 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 stycznia 1991r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych w Gminie Michałowice zlikwidowano jednostkę pomocniczą – sołectwo Granica, a obszar likwidowanej jednostki (w jej dotychczasowych granicach) włączono do jednostki pomocniczej – osiedla Komorów.

 

Podział istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenie nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości Granica nie wywołuje żadnych skutków związanych ze zmianą adresów zamieszkania a tym samym zmianą dowodów osobistych, czy też innych dokumentów.

 

W wyniku podziału dotychczasowego osiedla Komorów (Komorów,Granica) nadal pozostałaby jednostka pomocnicza osiedle Komorów o pow. 196,74 ha i zostałaby utworzona nowa jednostka pomocnicza osiedle Granica o pow.  203,08 ha.

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr __________/2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia ________2011 r.

………………………..……….
imię i nazwisko
 
…………………………..……..

           

…………………………………
adres zamieszkania
 
                                            
PESEL 
 
A N K I E T A
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki pomocniczej osiedla Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości zgodnie z Uchwałą Nr ________2011 Rady Gminy Michałowice z dnia _________2011 r.

 
Pytanie:
 

„Czy jest Pan/Pani za podziałem istniejącego osiedla Komorów (Komorów,Granica) na osiedle Komorów i nowoutworzoną jednostkę pomocniczą osiedle Granica w dotychczasowych granicach administracyjnych miejscowości?”

 

ramka
 

 

 
 
 TAK
 

ramka  NIE

 

ramka  WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

 

Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 
………………………..
podpis
Data publikacji: 09.06.2011 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta