Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.07.2011 13:21

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

(projekt)

 
Uchwała Nr …………../2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………….. r.
 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 
§ 1

Zatwierdza się taryfę za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości:

 

1)      3,90 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia przez osoby fizyczne w  gospodarstwach domowych za zużytą wodę do 3 m3 na osobę na miesiąc,

 

2)      4,90 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej dla innych odbiorców oraz osoby fizyczne w gospodarstwach domowych za zużytą wodę powyżej 3mna osobę na miesiąc,

 

3)      8,91 zł netto za dostawę 1 m3 wody bezpowrotnie zużytej,

 

4)      6,50 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,

 

5)      6,32 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych, odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, dla nieruchomości posiadających przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Dostawcy.

 
§ 2 

Taryfa, o której mowa w § 1 obowiązuje od dnia 01.09.2011 r. do dnia 31.08.2012 r.

 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Michałowice.

 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
Data publikacji: 06.07.2011 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta