Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.07.2011 12:46

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr.../.../2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia............................. 2011 r.

 
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 143/22, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Opacz Kolonia, gmina Michałowice, nadać nazwę „Polnej Róży".

 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 06.07.2011 12:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta