Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.07.2011 12:37

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

 projekt

Uchwała Nr         /       / 2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia                            2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Telekomunikacji Polskiej S.A., nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 43268, stanowiącej cześć działki ewidencyjnej nr 425/2 o pow. 185 m2, będącej własnością Gminy Michałowice.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 06.07.2011 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta