Urząd Gminy Michałowice
18.11.2011 16:16

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011-2020.

 PROJEKT

Uchwała Nr   /    /2011

Rady Gminy  Michałowice

z dnia                     2011 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr  IV/21/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  IV/21/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu pierwszym „Przedsięwzięcia ogółem”

    a) w kolumnie   7  liczbę 179 875 095 zł  zastępuje się  liczbą  179 995 095 zł,

    b) w kolumnie   9  liczbę  24 582 072  zł  zastępuje się  liczbą   24 702 072 zł,

                    

 2) w wierszu trzecim „- wydatki majątkowe”

    a) w kolumnie   7  liczbę 175 560 297 zł  zastępuje się  liczbą  175 680 297 zł,

    b) w kolumnie   9  liczbę   23 137 274 zł  zastępuje się  liczbą   23 257 274 zł,

 

 3) w wierszu  program 2 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice ogółem

    a) w kolumnie   7  liczbę  6 025 000 zł  zastępuje się  liczbą  6 175 000  zł,

    b) w kolumnie   9  liczbę     973 000 zł  zastępuje się  liczbą  1 123 000  zł,

 

  4) w wierszu Modernizacja SUW Komorów

     a) w kolumnie 7  liczbę 2 321 000 zł  zastępuje się   liczbą  2 471 000 zł,

     b) w kolumnie  9  liczbę   621 000 zł  zastępuje się  liczbą      771 000  zł,

 

5) w wierszu  program 6 Oświetlenie terenów publicznych w Gminie Michałowice ogółem

    a) w kolumnie   7  liczbę  2 518 298 zł  zastępuje się  liczbą  2 488 298 zł,

    b) w kolumnie   9  liczbę     400 000 zł  zastępuje się  liczbą    370 000  zł,

 

6) w wierszu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok i wyk)

     a) w kolumnie 7  liczbę  2 518 298 zł  zastępuje się  liczbą  2 488 298 zł,

     b) w kolumnie  9  liczbę    400 000 zł  zastępuje się  liczbą    370 000  zł,

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 18.11.2011 16:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta