Urząd Gminy Michałowice
18.11.2011 16:24

Projekt uchwały

w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice

 Projekt

Uchwała Nr _____
Rady Gminy Michałowice
z dnia ___________ 2011 r
 

w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 4 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2006 r. Nr 181, poz. 7037)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości Granica oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice, dokonuje się podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i tworzy się dwa odrębne osiedla:

1) osiedle Komorów,
2) osiedle Granica.
 
§ 2

Obszar i granice osiedla Komorów i osiedla Granica określa załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 3

1.        Organizacja i zasady działania osiedla Granica określone zostaną w statucie osiedla.

2.        Do czasu wyboru nowych organów osiedla Granica działają obecne organy osiedla Komorów (Komorów,Granica).

 
§ 4

W Statucie Gminy Michałowice § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osiedla: Komorów, Granica i Michałowice.”.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 18.11.2011 16:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta