Urząd Gminy Michałowice
18.11.2011 13:50

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Opacz Kolonia", obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz Kolonia i osiedle Michałowice

     PROJEKT

UCHWAŁA  Nr  ______/___/2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia ___________________ 2011r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz Kolonia i osiedle Michałowice

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 
§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz Kolonia i osiedle Michałowice.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-O-P-R-S-T-U-W-X-Y-A.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 

PROJEKT

 
Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr _____/___/2011 z __________ 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Kolonia”,

obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych
wieś Opacz Kolonia i osiedle Michałowice 
 
 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:

Analizowany obszar znajduje się w Gminie Michałowice i obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz Kolonia i osiedle Michałowice. Granice obszaru wyznaczają: granica obrębu geodezyjnego wieś Opacz Kolonia, granica administracyjna gminy, północne granice działek nr ew. 599/25 i 599/24, wschodnie granice działek nr ew. 593/17 i 593/16, wschodnia i północna granica działki nr ew. 593/15, północna i zachodnia granica działki nr ew. 595/16, zachodnia granica działek nr ew. 595/17, 595/18 i 595/19 (wszystkie działki położone w obrębie geodezyjnym wieś Opacz Kolonia), granica administracyjna gminy, granica obrębu geodezyjnego wieś Opacz Kolonia, północne granice ulic Targowej, Polnej i Raszyńskiej, wschodnia granica ulicy Jesionowej oraz granica obrębu geodezyjnego wieś Opacz Kolonia.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

Analizowany obszar obejmuje tereny w większości już zainwestowane i zabudowane w obrębach geodezyjnym wieś Opacz Kolonia i osiedle Michałowice. W wyznaczonym obszarze istnieją zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowania usługowe, magazynowe, biurowe i przemysłowe. Przez omawiany obszar przebiega linia kolejowa WKD oraz droga wojewódzka – Aleje Jerozolimskie. W obszarze tym znajdują się również realizowane obecnie dwie drogi o znaczeniu krajowym – Południowa Obwodnica Warszawy (S2) i Trasa Salomea-Wolica (S8). Obszar graniczy bezpośrednio z Warszawą.

 

III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie na całym analizowanym obszarze brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r.

 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. 

Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny objęte uchwałą są określone w Studium, jako tereny:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3.      – tereny lokalnych ośrodków handlowo-usługowych;

4.      UG – tereny usługowo-handlowo-produkcyjne, o dużej aktywności gospodarczej;

5.      UG/M – tereny usługowo-handlowe, o dużej aktywności gospodarczej oraz tereny mieszkaniowe;

6.      TK – tereny kolei WKD;

7.      KDS, KDGP, KDZ, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarze wyznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują bardzo zróżnicowane grunty: zabudowane, drogowe, nieużytki oraz grunty rolne, łąki i pastwiska klas IV - VI, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonym obszarze odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r. Część terenów rolnych (wszystkie tereny klas III) posiada zgody na ich przeznaczenie na cele nierolnicze wydane podczas opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, do wykonania którego przystąpiono 29 lipca 2004r., lecz nie zakończono procedury.    

  
 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.

-          Do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego planem. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 18.11.2011 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta