Urząd Gminy Michałowice
18.11.2011 16:14

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011

 Projekt

Uchwała Nr   /    /2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia                 2011 r.
 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                        1 538 685,00   zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                              1 538 685,00  zł,
b)      zmniejsza się dochody o kwotę                       1 821 242,00  zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę                                  171 242,00  zł,
- dochody majątkowe o kwotę                        1 650 000,00   zł,

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki o kwotę                          888 840,52  złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                                698 840,52  zł,
- wydatki majątkowe o kwotę                          190 000,00  zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                      1 171 397,52  zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                             1 132 397,52  zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                           39 000,00   zł,

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2011 r. wynosi:

a)      dochody         79 021 575,83 zł,

b)      wydatki          89 036 149,83 zł,

c)      deficyt            10 014 574,00 zł.

4)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5)       w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6)       w załączniku Nr 3 Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 18.11.2011 16:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta