Urząd Gminy Michałowice
16.12.2011 13:46

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

 (projekt)

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………… 2011 roku
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią *** na działanie Wójta Gminy Michałowice w sprawie zalewania wodami opadowymi dz. nr ew. *** w Nowej Wsi, Gmina Michałowice za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do:

1)      zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi,

2)      zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o załatwieniu skargi.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Załącznik do uchwały
Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………….. 2011r.
 
UZASADNIENIE
 

Wojewoda Mazowiecki  w dniu 28 września 2011 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas  X sesji w dniu  26 października 2011 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez  Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

 

„Opinia  dot. skargi pani ***  na opieszałość Wójta Gminy Michałowice w sprawie zalewania wodami opadowymi działki *** i brakiem interwencji  ze strony Urzędu Gminy w Michałowicach.

 Po zapoznaniu się ze skargą wraz z korespondencją Pani *** i wyjaśnieniami Wójta Gminy Michałowice komisja nie stwierdza opieszałości oraz braku interwencji ze strony Wójta Gminy Michałowice.

W wyniku analizy dostarczonej dokumentacji stwierdzono co następuje:

1.Odpowiedzi na pisma pani *** kierowane do Wójta Gminy Michałowice były  

   udzielane w terminach obowiązujących w KPA.

2.Działania mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji były podejmowane niezwłocznie

   (wypompowanie wody z działki i ścięcie poboczy ul. Jaśminowej).

3,Wójt Gminy zadeklarował przeprowadzenie niezbędnych prac, które powinny zabezpieczyć działkę nr *** przed ponownym zalewaniem.

W związku z powyższym skargę na opieszałość Wójta Gminy Michałowice komisja uznała za bezzasadną”.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za niezasadną.

Data publikacji: 16.12.2011 13:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta