Urząd Gminy Michałowice
16.12.2011 13:53

Projekt uchwały

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część VI obejmująca fragment wsi Komorów

 PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____/___/2011
Rady Gminy Michałowice

z dnia ___ grudnia 2011r.

 

 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.      Prostuje się oczywistą omyłkę w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 243, poz. 8802) w sposób następujący:

w §2 ust. 1 tiret drugie Rozdziału 1 w Dziale I uchwały po słowach (…) z wyłączeniem działek… zapis „nr ew. 400/1 i 401/1;” zastępuje się zapisem „nr ew. 400/1, 401/1 i 402/4;”.

2.      Sprostowanie powyższe ma na celu ujednolicenie zapisów tekstu z rysunkiem planu stanowiącym integralna część planu i Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006r.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 16.12.2011 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta