Urząd Gminy Michałowice
07.02.2011 14:21

Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.  z 2010r. Nr 95, poz. 613  z późn. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

W uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XLVI/314/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice w § 1 pkt 2 
lit. d) otrzymuje brzmienie :

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej”.

 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011r.

Data publikacji: 07.02.2011 14:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski