Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
07.02.2011 14:31

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011r.

                                                                                    


                

 Załącznik do
Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Gminy Michałowice

z dnia 31 stycznia 2011r.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2011

 

I. Cel Gminnego Programu

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:

1)      zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych,

2)      zmniejszenie rozmiarów istniejących patologii i uzależnień,

3)      zmniejszenie zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z picia alkoholu,

4)      zwiększenie stabilności środowisk rodzinnych z problemami uzależnień.

 

II. Zadania Gminnego Programu

Gmina Michałowice w roku 2011 będzie prowadziła działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizując następujące zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

 
§ 1

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

     od alkoholu i ich rodzin. Zadania te będą realizowane poprzez:

1)      prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Nowej Wsi spełniającego funkcję pomocniczą wobec profesjonalnych placówek odwykowych, do którego zadań należą:

           a) dostarczenie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii,
           b) motywowanie i kierowanie na leczenie,

c)      udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii

odwykowej oraz ich rodzinom,

           Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

           Problemów Alkoholowych.

2)      finansowanie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzonych w godzinach popołudniowo- wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy,

3)      finansowanie zajęć terapeutycznych dla absolwentów podstawowego programu terapii realizowanych w ramach rocznego programu opieki poszpitalnej.

2. Zwiększenie pomocy terapeutycznej poprzez współpracę Gminy z Poradnią Leczenia

Uzależnień przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Pruszkowie.

3. Zwiększenie możliwości korzystania z pomocy Komisji poprzez propagowanie działań

     informacyjnych w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice i na gminnej stronie

     internetowej.
 
§ 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania będą realizowane z zakresu procedury Niebieskiej Karty dla różnych grup zawodowych poprzez:

1)      finansowanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie,

2)      korzystanie z pomocy świadczonej ofiarom przemocy przez ośrodek wparcia w Piastowie,

3)      finansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy,

4)      udzielanie porad ofiarom przemocy w rodzinie przez członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas dyżurów w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,

5)      informowanie o możliwości udziału w zajęciach socjoterapeutycznych i programach profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i dotkniętych przemocą domową oraz z grup ryzyka,

6)      dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,

7)      współpraca ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Parafiami Rzymsko – Katolickimi (zorganizowanie spotkania z księżmi proboszczami w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym).

8)      współpraca z powstającym zespołem interdyscyplinarnym.

 

§ 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia na terenie Gminy Michałowice, a w szczególności:

1)      dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkoły gminne lub inne podmioty rekomendowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2)      realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

3)      organizowanie na terenie szkół działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, np. konkursów plastycznych i quizów edukacyjnych itp.,

4)      finansowanie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy „Szkoła bez przemocy”,

5)      dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

6)      dofinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży za udział w Gminnej Olimpiadzie Sportu,

7)      finansowanie specjalistycznych szkoleń dla Członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

8)      zakupy i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień i przemocy domowej.

 
§ 4

Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
§ 5

1.Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie Gminy Michałowice

   będą realizowane poprzez:

1)      przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2)      przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi,

3)      zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży alkoholu następujących informacji:

a)      o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,

b)      o zakazie sprzedaży na kredyt i pod zastaw,
c)      o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,

d)     ponadto w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.

            Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

            Problemów Alkoholowych.

2. Przestrzeganie powyższych zasad realizowane jest poprzez przeprowadzanie kontroli. 

Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami należy przedstawić organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w czterech egzemplarzach dla:

1)      przedsiębiorcy,

2)      Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień,

3)      Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice,

4)      Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych można przeprowadzać tylko na podstawie imiennego upoważnienia Członka Komisji wydanego przez Wójta Gminy zgodnie z planem kontroli na 2011 r.

 
§ 6

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności poprzez:

1)      Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Michałowicach, szkołami, Parafiami Rzymsko- Katolickimi, jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami,

2)      Udostępnienie lokalu siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla grup samopomocowych działających w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

 

III. Postanowienia końcowe

§ 7

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1)      Członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na postawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji akceptacji Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień według następujących zasad wynagradzania:

a)      za godzinę dyżuru w punkcie konsultacyjnym – 45 zł,
b)      za posiedzenie Komisji - 100 zł,
c)      za dyżur członka Komisji - 45 zł ,

d)     za udział w przeprowadzeniu kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 45 zł.

2)      za udział w pracach, o których mowa w pkt 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach ,

3)      wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącym etatowymi pracownikami Urzędu Gminy Michałowice,

4)      środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w pkt. 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy Michałowice.

 

§ 8

Środki finansowe określone w budżecie w rozdziale 85154 ulegają zmianie w przypadku zmiany dochodów Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane będą na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Priorytetem są zajęcia profilaktyczne i sportowe.

 

§ 9

Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie administracyjnym jest Urząd Gminy Michałowice. Koordynacją merytoryczną i finansową zajmuje się Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Data publikacji: 07.02.2011 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 18
Autor: Marcin Walichnowski