Urząd Gminy Michałowice
07.02.2011 15:24

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXI/214/09z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XIV/63/99 z dnia 9 lipca 1999r. Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu.

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226, położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica, zwany dalej „planem”, składający się z:

1)  części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;

2)  części graficznej – rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu – stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2.    Granice planu są oznaczone na rysunku planu. Wyznaczają je: południowo-wschodnia granica działki nr ew. 538/3 stanowiącej ulicę Główną, północna granica działki nr ew. 550 stanowiącej ulicę Poprzeczną wschodnia granica działki nr ew. 544/2, granice działki nr ew. 1226, południowa i zachodnia granica działki nr ew. 544/2 oraz zachodnia i północna granica działki nr ew. 543/1 w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

 

§ 2.

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)    przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2)    zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3)    zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4)    zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5)    wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6)    parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz procentowe wskaźniki terenów biologicznie czynnych.

7)   granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

8)    szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem. 

9)    zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

10) stawek procentowych służących naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

 

§ 3.

1. Ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu:

1)    granica obszaru objętego planem.

2)    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia.

3)    symbole określające przeznaczenie poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu.

4)    nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu, a nieujęte w ust. 1, nie stanowią ustaleń planu.

 

§ 4.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica. 

2)    nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulicy, ciągu pieszego, wnętrza podwórka lub innych obiektów;

3)    maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu;

4)    maksymalnej ilości kondygnacji – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną ilość kondygnacji użytkowych nadziemnych budynku;

5)    maksymalnej powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wielkość powierzchni rzutu kondygnacji parterowej wszystkich budynków na działce;

6)    powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

7)    wskaźniku minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce – należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni terenu biologicznie czynnego do całkowitej powierzchni terenu;

8)    informacji komercyjnej – należy przez to rozumieć znaki i szyldy umieszczane na budynku mieszczącym działalność, której te znaki lub szyldy dotyczą, oraz zwiastuny szyldów i tablice informacyjne umieszczane na bramie wejściowej działki będącej miejscem tej działalności, a także umieszczane w przestrzeni publicznej znaki, tablice i zwiastuny dopuszczone przez system informacji dla gminy Michałowice;

9)    reklamie – należy przez to rozumieć inne niż informacja komercyjna określona w pkt. 8 tablice reklamowe, znaki, szyldy, zwiastuny lub inne nośniki reklamowe, umieszczone na działkach budowlanych lub w przestrzeni publicznej, z wyłączeniem znaków drogowych oraz znaków, tablic i zwiastunów dopuszczonych przez system informacji dla gminy Michałowice.

2.    W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nieujętych w §4 ust.1, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

 
Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów.

§ 5.

Określa się przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami.

 
§ 6.
Wyznacza się:

1)    tereny usług oświaty – określane dalej jako tereny UO.

2)   tereny komunikacji publicznej (drogi dojazdowe)– określane jako KDD.

3)   tereny komunikacji parkingów publicznych – określane jako P.

 

§ 7.

1. Określa się przeznaczenie terenów UO jako terenów zabudowy usług oświaty:

1)    Dla terenów UO ustala się lokalizację usług z zakresu oświaty tzn.; szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, przedszkoli oraz sportu i rekreacji.

2)    Dla terenów UO dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług z zakresu kultury, gastronomii, handlu, wyłącznie w formie lokalu usługowego o funkcji towarzyszącej w stosunku do funkcji podstawowej określonej w pkt.1, przy czym łączna powierzchnia użytkowa tych lokali nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku;

3)    Dla terenów UO plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt.1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

4)    Dla terenów UO dopuszcza się lokalizację mieszkań służbowych zlokalizowanych w budynkach oświatowych;

5)    W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UO do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym i wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

2.    Ustala się gabaryty zabudowy i wskaźniki zagospodarowania dla terenów UO:

1)     maksymalna wysokość zabudowy – 15m;

2)    maksymalnej ilości kondygnacji:

a)   dla budynków z dachem płaskim – 3 kondygnacje;

b)   dla budynków z dachem spadzistym – 3 kondygnacje oraz poddasze;

3)    maksymalna powierzchnia zabudowana – 60% powierzchni działki;

4)    maksymalna powierzchnia terenów utwardzonych (parkingi, dojazdy, dojścia, tarasy niewchodzące w powierzchnię zabudowy itp.) – 20% powierzchni działki;

5)    dla dachów spadzistych kąt nachylenia połaci nie większy niż 45°;

3.    Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej na terenie działki oraz nakazuje wprowadzenie na działkach zieleni wysokiej i niskiej towarzyszącej zabudowie.

4.    Dla terenów UO  ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce na 20%.

5.    Dopuszcza się ogrodzenie terenu lub działek zgodnie z zasadami określonymi w §10.

6.    Na terenie dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, dróg pożarowych, przy czym dla dróg wewnętrznych ustala się zagwarantowanie ogólnodostępnego przejścia.

 

§ 8.

1. Ustala się przeznaczenie terenów 1KDD (ul. Rekreacyjna) i 2KDD (ul. Poprzeczna) jako terenów komunikacji drogowej publicznej klasy dróg dojazdowych.

2.    Ustala się zasady zagospodarowania terenów KDD:

1)       szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;

2)       minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie określa się;

3)       zakazuje się zagradzania przejazdu;

3.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

       - Zasady rozmieszczania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych wg §21.

 

§ 9.

1. Ustala się przeznaczenie terenów 1P i 2P jako terenów komunikacji parkingów publicznych.

2.    Ustala się zasady zagospodarowania terenów P:

1)       szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;

2)       minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%;

3)       zakazuje się grodzenia terenu.

3.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

       - Zasady rozmieszczania reklam, nośników reklam, słupów ogłoszeniowych wg §21.

 
Rozdział 3
Ustalenia w zakresie grodzenia terenu.

§ 10.

1. Ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych umożliwiających swobodną migrację drobnych zwierząt. 

2.   Ustala się, że wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m.

3.   Ustala się, że wysokość cokoliku nie może przekraczać 0,3m.

4.   Ustala 40% ażur powierzchni netto ogrodzenia liczony łącznie dla całej powierzchni ogrodzenia powyżej 0,3m nad poziomem terenu, z powierzchnią słupków oraz podwyższeniami cokolików i wypełnieniem ogrodzenia.

5.    Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i murów.

6.    Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

 
Rozdział 4
Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu

§ 11.

W zakresie urządzeń inżynieryjnych ustala się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy z istniejących lub projektowanych sieci gminnych, przy czym sieci uzbrojenia, za wyjątkiem przyłączy do budynków, ustala się lokalizować w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 12.

W zakresie zaopatrzenia w wodę i rozbudowy sieci wodociągowej:

1)     ustala się zaopatrzenie obszaru planu w wodę z sieci wodociągowej;

2)     dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

3)     ustala się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy z istniejącej sieci wodociągowej;

 

§ 13.

W zakresie odprowadzenia ścieków, wód opadowych i rozbudowy sieci kanalizacyjnej:

1)     ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru planu do sieci kanalizacyjnej;

2)     dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej;

3)    zakazuje się lokalizowania na terenie działek zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków;

4)    ustala się odprowadzanie wód opadowych z obszaru planu do gruntu, przy czym wody opadowe z terenów ulic oraz parkingów powyżej 0.1ha, powinny być wstępnie podczyszczone z substancji ropopochodnych oraz zawiesin (osadniki).

 

§ 14.

W zakresie zaopatrzenia w gaz i rozbudowy sieci gazowej:

1)    ustala się zaopatrzenie obszaru planu w gaz z sieci gazowej;

2)    dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci gazowej;

3)    sieci gazowe oraz zagospodarowanie terenu w ich sąsiedztwie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi (obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dnia 30 lipca 2001r. Dz. U. Nr 97 z 2001r.), a w szczególności: linie ogrodzeń powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu, szafki gazowe (otwierane od strony ulicy) dla domów jednorodzinnych należy lokalizować w linii ogrodzenia.

 

§ 15.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1)    ustala się zaopatrzenie w ciepło na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej ze źródeł indywidualnych;

2)    ustala się dla projektowanej zabudowy stosowanie rozwiązań odzyskujących energię z wentylacji(rekuperacja);

3)    zaleca się jako podstawowe paliwa gaz z sieci, olej opałowy lub gaz z butli;

4)    zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii;

5)    dopuszcza się stosowanie energii elektrycznej;

6)    dopuszcza się stosowanie pieców grzewczych opalanych paliwem stałym;

 

§ 16.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i rozbudowy sieci elektroenergetycznych:

1)    ustala się zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

2)    dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej.

 

§ 17.

W zakresie rozbudowy, budowy i dostępu do sieci i łączy telekomunikacyjnych dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej lub budowę nowych sieci;

 

§ 18.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się wyposażenie w urządzenia do gromadzenia i segregacji odpadów, w wydzielonych i zadaszonych pomieszczeniach na terenie działek;

 
Rozdział 5
Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej.

§ 19.

1. Określa się zasady przebudowy i budowy systemów komunikacji na obszarze planu, ustala się układ dróg publicznych obejmujących tereny dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;

2.    W zakresie obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem dopuszcza się dojazd do terenu od strony ulic Głównej, Rekreacyjna, Poprzecznej.

3.    Dopuszcza się realizację niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, pod warunkiem udostępnienia ogólnodostępnego prawa przejścia tymi drogami.

4. Ustala się przebieg linii rozgraniczających terenów komunikacji, określonych w ust. 1. oraz klasyfikację funkcjonalną ulic i zasady obsługi komunikacyjnej terenów, zgodnie z rysunkiem planu.

5. W zakresie obsługi parkingowej istniejącej i projektowanej zabudowy oświatowej plan ustala realizację miejsc parkingowych w ilościach nie mniej niż 6 miejsc parkingowych na każde 1000m2 powierzchni użytkowej.

 
Rozdział 6

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury.

§ 20.

1. Informuje się o istnieniu zabytku archeologicznego objętego ochroną prawną.             

Zabytkowe stanowisko archeologiczne oznaczone jest w ewidencji mazowieckiego konserwatora zabytków numerem AZP 59-64/2;

2.   Ustala się ochronę zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 59-         64/2, w formie strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem 59-64/2);

3.   Na rysunku planu naniesiona jest granica strefy ochrony konserwatorskiej;

4.   Na obszarze ww. strefy ochrony konserwatorskiej obowiązuje:

1)    Nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków – przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi budowy obiektów budowlanych, wiążących się z wykonywaniem robót ziemnych – uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych.

2)    Nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych poprzedzających inne niż wymienione w pkt. 1 roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności w granicach ww. strefy (w tym poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, zalesiania gruntów, budowy urządzeń wodnych i regulacji wód)

3)    Nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji (przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie.

4)    Przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter prac archeologicznych, które mogą być prowadzone wyłącznie w okresie od maja do września.

5)    W uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

 
Rozdział 7
Zasady lokalizowania informacji komercyjnej i reklam.

§ 21.

1. Na terenie planu dopuszcza się lokalizowanie informacji komercyjnej w formie:

1)    tablic lub znaków informacyjnych systemu informacji dla gminy Michałowice;

2)    słupów ogłoszeniowych;

3)    szyldów i samodzielnych znaków o powierzchniach nie większych niż 1,0m2.

2. Umieszczenie obiektów informacji komercyjnej w obszarze obowiązywania planu należy uzgodnić z właścicielem, władającym lub zarządcą terenu, na którym są one lokowane. 

3. W obszarze obowiązywania planu zakazuje się lokalizowania reklam.

 
Rozdział 8
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 22.

1) Dopuszcza się podział lub scalanie i podział nieruchomości.

2) Nie ustala się szczegółowych zasad podziału nieruchomości.
 
Rozdział 9

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 23.

Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów w formie:

1)    okazjonalnych stoisk handlowych związanych z organizowaniem imprez szkolnych;

2)    tymczasowej sceny związanej z organizowaniem imprez szkolnych;

 
Rozdział 10
Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości.

§ 24.

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości określa się na 0% dla wszystkich terenów objętych planem.

 
Rozdział 11
Ustalenia końcowe.

§ 25.

Z dniem wejścia w życie planu, w granicach jego obowiązywania traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „obszaru Komorów cz. I - obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica, wsi Nowa Wieś” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232, poz. 5913).

 

§ 26.

Niniejsza uchwała uchyla uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XLVI/321/2010 z 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8(część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

 

§ 27.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 07.02.2011 15:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 628
Autor: Marcin Walichnowski