Urząd Gminy Michałowice
14.02.2011 12:45

Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Określa się szczegółowy sposób konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 
§ 2

1.      W konsultacjach uczestniczą działające na terenie Gminy Michałowice organizacje pozarządowe i  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, której dotyczy projekt aktu prawa miejscowego.

2.      O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt Gminy Michałowice w formie zarządzenia. 

3.      Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa cel konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, zasięg terytorialny oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

4.      Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice.

5.      Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zawiera:

1)      treść projektu aktu prawa miejscowego,

2)      termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3)      formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały,

4)      adres, na który należy dostarczyć wypełniony formularz, o którym mowa w pkt 3.

6.      Konsultacje trwają co najmniej 14 dni, z tym że w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie.

7.      Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez organizację, o której mowa w ust. 1, uwag do projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tej organizacji.

8.      Konsultacje są ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

9.      Uwagi przekazane w trakcie konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 
§ 3

1.      W terminie 7 dni od zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Wójtowi opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz ewentualne propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym. 

2.      Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały, a także publikowane na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik

do uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia 31 stycznia 2011r.

 

Formularz konsultacji projektu uchwały ….

 
Lp

Stan zapisu w projekcie uchwały
wraz nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie
       
       
       
       
 
Podmiot zgłaszający propozycje
Adres
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Data wypełnienia
           
Data publikacji: 14.02.2011 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Dariusz Ruta