Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.02.2011 12:50

Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i § 40 ust. 3 statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2006 r. Nr 181 poz. 7037)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach:

1)      Opacz Kolonia,

2)      Opacz Mała,

3)      Michałowice,

4)      Reguły,

5)      Pęcice,

6)      Pęcice Małe,

7)      Sokołów,

8)      Suchy Las,

9)      Komorów,

10) Nowa Wieś

 
§ 2

Zarządza się przeprowadzenie wyborów przewodniczących zarządów osiedli oraz zarządów osiedli w osiedlach:

1)      Michałowice,

2)      Komorów (Komorów, Granica).

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 5

Uchwała wymaga rozplakatowania na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw i osiedli.

Data publikacji: 14.02.2011 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta