Urząd Gminy Michałowice
26.09.2011 11:27

Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 w § 1 w lit. a prostuje się oczywistą omyłkę w ten sposób, że wyraz „bieżące” zastępuje się wyrazem „majątkowe”.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 26.09.2011 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta