Urząd Gminy Michałowice
26.09.2011 11:12

Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r

w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§1

Uchwala się „Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 26.09.2011 11:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 46
Autor: Dariusz Ruta