Urząd Gminy Michałowice
26.09.2011 11:02

Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej część działki nr ew. 720 , położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, gmina Michałowice, nadać nazwę „Cypriana Kamila Norwida”. Przebieg ulicy „Cypriana Kamila Norwida” w Granicy określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 26.09.2011 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta