Urząd Gminy Michałowice
26.09.2011 11:31

Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W celu prawidłowego wyboru ławników Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015 powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie: pani Urszula Bejda, pani Hanna Brzeska-Kalczuk, pan Eugeniusz Hanc, pani Anna Kamińska, pan Paweł Zacny.  

 
§ 2.

Ustala się następujące zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników:

1)      ocena spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie,

2)      ocena prawidłowości zgłoszeń kandydatów na ławników,

3)      ustalenie kandydatów na ławników do określonych w § 1 uchwały sądów,

4)      przedłożenie Radzie Gminy wykazu i opinii o kandydatach.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.09.2011 11:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta