Urząd Gminy Michałowice
26.09.2011 11:39

Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 roku.

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Na podstawie art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 i §11 ust.2 Statutu Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2006 r. Nr 181 poz. 7037 z poźn. zm.)-   Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

uchwale Nr II/5/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 1 cyfrę 9 zastępuje się cyfrą 10,
2) w§ 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „ 10) Biczyk Elżbieta” .
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.09.2011 11:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta