Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.04.2011 15:57

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.04.2011 15:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta