Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.04.2011 16:01

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Pruszków dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie transportu publicznego.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 12 oraz art. 58 i 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Gminą Pruszków dotyczącego wspólnego realizowania zadania w zakresie transportu publicznego polegającego na uruchomieniu i utrzymaniu linii autobusowej na trasie Pruszków – Komorów – Pruszków. 

 
§ 2

1.       Zadanie będzie realizowane na obszarze Gminy Pruszków oraz Gminy Michałowice na zasadach ustalonych przez strony w Porozumieniu.

2.     Źródłem finansowania zadania określonego w § 1 będą dochody własne budżetu gminy.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 05.04.2011 16:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta