Urząd Gminy Michałowice
26.04.2011 14:57

Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pruszkowie, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.

W Regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 5 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli z wyłączeniem dyrektorów, wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic. Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta do utworzenia wydzielonego funduszu na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic.

2. Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic wynosi 40 % kwoty przeznaczonej na ich wynagrodzenia zasadnicze.”

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 26.04.2011 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 89
Autor: Dariusz Ruta