Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.04.2011 15:06

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.        Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów w sprawie zmiany statutu sołectwa.

2.        Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie sołectwa Sokołów odpowiedzi na pytanie o treści:

„Czy jest Pan/Pani za zmianą § 14 statutu sołectwa Sokołów polegającą na zwiększeniu liczby członków rady sołeckiej sołectwa z 3 osób do 5 osób?”

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji tj. 20.05. 2011 r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie sołectwa Sokołów.

 
§ 3

Ustala się następujący tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie określonej w § 1 niniejszej uchwały:

1)      mieszkańcy sołectwa Sokołów o których mowa w § 2 będą poinformowani o konsultacjach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez:

a)      publikację na stronie internetowej Gminy Michałowice ogłoszenia w sprawie zmiany § 14 statutu sołectwa w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej uchwały oraz ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b)      umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na terenie sołectwa Sokołów,

c)      wyłożenie ogłoszenia wraz z ankietami w sklepie na terenie sołectwa Sokołów,

d)      dostarczenie do skrzynek pocztowych mieszkańców sołectwa Sokołów ogłoszenia wraz z ankietą,

2)      termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej, upływa z dniem 20.05.2011 r.

§ 4

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

§ 5

Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego omówienie wyników konsultacji określi Wójt Gminy Michałowice w formie zarządzenia.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/31/2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
 

Rada Gminy Michałowice Uchwałą Nr VI/31/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r. zobowiązała Wójta Gminy Michałowice do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa.

 

Wójt Gminy Michałowice kieruje do osób, które do dnia 20.05.2011r. ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie sołectwa Sokołów, prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl, wyłożona w sklepie na terenie sołectwa Sokołów oraz dostarczona do Państwa skrzynek pocztowych.

 

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok.16) w godzinach urzędowania, listownie lub do skrzynki pocztowej sołtysa sołectwa Sokołów, do dnia 20.05.2011 r.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Michałowice tel. (22) 723-91-78 w. 111.

 

W dniu 27 stycznia 2011 r. wpłynął do Wójta Gminy oraz do Rady Gminy Michałowice wniosek sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Sokołów w sprawie zmiany zapisu w statucie sołectwa Sokołów dotyczący zwiększenia liczebności członków rady sołeckiej do 5 osób z następującym uzasadnieniem cyt.: „Prośbę naszą motywujemy większym zaangażowaniem społecznym, co usprawni działalność na rzecz naszych mieszkańców i miejscowości. Ostatnie wydarzenia kulturalne w Sokołowie jak wigilia, kulig, wieczór filmowy, potwierdzają nasze dążenia do zwiększenia rady.”

 

Zgodnie z art. 35. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W przepisie tym ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami nie tylko przed uchwaleniem statutu, ale również przed zmianą statutu sołectwa bez względu na charakter tych zmian.

 

Zwiększenie liczby członków rady sołeckiej nie wywołuje żadnych skutków finansowych.

 


 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VI/31/2011

Rady Gminy Michałowice

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

………………………..……….
imię i nazwisko
 
…………………………..……..

           

…………………………………
adres zamieszkania
 
                                            
PESEL 
 
A N K I E T A
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie sołectwa Sokołów, gmina Michałowice, dotyczących zmiany § 14 statutu sołectwa zgodnie z Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.

 
Pytanie:
 

Czy jest Pan/Pani za zmianą § 14 statutu sołectwa Sokołów polegającą na zwiększeniu liczby członków rady sołeckiej sołectwa z 3 osób do 5 osób? 

 

TAK
 
NIE
 

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

 

Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 
………………………..
podpis
Data publikacji: 26.04.2011 15:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta