Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.04.2011 11:16

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Michałowice

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Uchwala się Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Michałowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 27.04.2011 11:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Dariusz Ruta