Urząd Gminy Michałowice
27.04.2011 10:23

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)  uchwala się co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej 813/1 o pow. 32 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1P/0006321/5 będącej własnością Gminy Michałowice, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, oznaczoną na załączonej mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-A.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 27.04.2011 10:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta