Urząd Gminy Michałowice
27.04.2011 10:36

Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.

dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

Na podstawie art. 7  ust.1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 58 oraz  art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice porozumienia międzygminnego z:

–                   Gminą Grodzisk Mazowiecki

–                   Gminą Brwinów

–                   Gminą Jaktorów

–                   Miastem Milanówek

–                   Miastem Piastów

–                   Miastem Podkowa Leśna

–                   Miastem Pruszków

–                   Miastem Żyrardów

–                   Powiatem grodziskim

–                   Powiatem pruszkowskim

–                   Powiatem żyrardowskim

w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki zadania opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

2.      Zadanie będzie realizowane na zasadach ustalonych przez strony w porozumieniu.

3.      Gminy, miasta oraz powiaty wymienione w ust. 1 będą w równym stopniu uczestniczyć w kosztach realizacji powierzonego Gminie Grodzisk Mazowiecki zadania.

4.      Środki finansowe na realizację zadania w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy i corocznie będą zabezpieczane w budżecie gminy Michałowice.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.04.2011 10:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta