Urząd Gminy Michałowice
21.06.2011 11:45

Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ew. 410 i 416/1 uregulowanej
w KW WA1P/00027253/0 i nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 656 uregulowanej w KW WA1P/00043441/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Reguły.

 
§2

Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości określonych w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 
§ 3

Nabyte nieruchomości gruntowe opisane w §1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XXXVI / 242 / 2009 z dnia 08 października 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW WA1P/00027253/0, położonej we wsi Reguły, gmina Michałowice, stanowiącej działki ew. nr 410 i 416/1.

 
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 21.06.2011 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta