Urząd Gminy Michałowice
21.06.2011 13:29

Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany § 14 statutu sołectwa Sokołów.

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sokołów, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

W statucie sołectwa Sokołów stanowiącym załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53, poz. 1385 z późn. zm.), § 14 otrzymuje brzmienie:

㤠14

Rada sołecka składa się z 5 osób.”

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 24.08.2016 10:54
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 10:54
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski